72808 Pz.bfwg. 38 (t) Ausf. B

Pz.bfwg. 38 (t) Ausf. B

72809 Pz.bfwg. 38 (t) Ausf. F

Pz.bfwg. 38 (t) Ausf. F

72811 Tatra T-97

Tatra T-97

72812 Tatra T-57 K Kübelwagen

Tatra T-57 K Kübelwagen

72813 Skoda typ 952 Kübelwagen

Skoda typ 952 Kübelwagen

72814 Grille Ausf. M

Grille Ausf. M

72815 Aufklärungspanzer 140/1 7,5 cm

Aufklärungspanzer 140/1 7,5 cm

72816 Sturmgeschütz StuG III Ausf. E

Sturmgeschütz StuG III Ausf. E

72818 Phänomen Granit 25H ambulance mittle

Phänomen Granit 25H ambulance mittle

72819 Sturminfanteriegeschütz 33B

Sturminfanteriegeschütz 33B

72820 Sturmgeschütz StuG III Ausf. F

Sturmgeschütz StuG III Ausf. F

72821 Munitionsfahrzeug 38 (t) Ausf. M

Munitionsfahrzeug 38 (t) Ausf. M

72822 Pz.kpfw. III Ausf. G

Pz.kpfw. III Ausf. G

72823 Phänomen Granit 25H Kübelwagen

Phänomen Granit 25H Kübelwagen

72824 Marder III Ausf. M

Marder III Ausf. M

72825 Pz.kpfw. III Ausf. F

Pz.kpfw. III Ausf. F

72826 Pz.bfwg. III Ausf. E

Pz.bfwg. III Ausf. E

72827 Prag AH-IV-R/R-1

Prag AH-IV-R/R-1

72001 IS-1 heavy tank

IS-1 heavy tank

72002 IS-2 heavy tank

IS-2 heavy tank

72003 IS-2M heavy tank

IS-2M heavy tank

72004 ISU-152 heavy SP gun

ISU-152 heavy SP gun

72005 ISU-122 heavy SP gun

ISU-122 heavy SP gun

72022 Studebaker US6 cargo U3/U4

Studebaker US6 cargo U3/U4

72059 KV-220/85 "Russian Tiger" heavy tank

KV-220/85 "Russian Tiger" heavy tank